Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000672 250h^"
 1. DescriptonHistorická věda, jejímž předmětem je hmotná kultura, také výtvarné umění období pravěku (prehistorická, pravěká archeologie), starověku (klasická archeologie) a později období, zejména středověku (historická archeologie). Zabývá se odkrýváním, klasifikací, datováním a výkladem sídlišť, cest, staveb i jednotlivých výrobků. Rozvíjí dnes studijní metody nejnovějšími technikami (leteckým snímkováním, podmořským studiem apod.).
 2. Otherraný barok, vrcholný barok
  DescriptonVůdčí sloh evropského umění v 17. a 18. st. Původně označení vytýkající nepravidelnost, zvláštnost, bizarnost tohoto umění, později úhrnný název pro specifickou podobu stavitelství, sochařství, malířství a umělecké řemeslo.
 3. Otherbiedermeyer, měšťanský empír, sloh doby předbřeznové, předbřeznové umění
  DescriptonSloh (1830-1850), omezující se na bytovou kulturu, nábytek, umělecký průmysl a odívání, se oprošťuje od ornamentiky, zjednodušuje empírový nábytek a nejednou sahá i k masivnějším formám.
 4. Otherempir, empire
  DescriptonOznačení klasicistního výtvarného trendu v době Napoleonova císařství, u nás v letech 1810 - 1840. Rychle se rozšířil po Evropě až do Ruska. Řecké, římské a egyptské tvary a výzdobné motivy byly Napoleonovými architekty užity a přetvořeny v ucelený slohový názor, zdůrazňující aristokratickou pompéznost. Architektura v něm usiluje o monumentální účin, interiéry bývají z drahých materiálů, barevně úsporné. Toto dvorské umění doznalo příznačné proměny a vyznívalo ve střední Evropě v měšťanské tvorbě doby předbřeznové (biedermaier).
 5. DescriptonSměr meziválečné avantgardní architektury a urbanismu vrcholící zhruba v letech 1925-1935, utvářející celek i jednotlivé části a složky stavby i okolí se zvýšeným ohledem na předpokládané funkce, především ekonomické, sociální, provozní a hygienické. Přistupoval k nim racionalisticky, revidoval dosavadní dispozice, stavbu oprostil od výzdoby, požadoval jednoduchý tvar, i barvu, ve formě jasně vyjadřoval vztah vnitřku a vnějšku, hledal nová řešení konstrukcí. Proto se označení funkcionalismus překrývá s názvem konstruktivismus. Architektonickou praxi doprovázela vlna teorie. Funkcionalismus vydatně zasáhl do výbavy obytného i provozního interiéru, ovlivnil užité umění a podnítil průmyslové výtvarnictví i výuku. Ve vývoji sehrál významnou roli. K jeho slabinám však často patří necitelný přístup k historické zástavbě a nedostatek výtvarnosti. Předstupně funkcionalismu v důrazu na společenskou i užitkovou funkci, jednoduchý tvar a nové hmoty ve stavitelství (železné konstrukce a sklo) lze
 6. Otherraná gotika, pozdní gotika
  DescriptonOznačení středověkého výtvarného umění a architektury, kterou vyznačuje zdůrazněná výšková dispozice a odhmotnění stavby, umožněné novými konstruktivními prostředky. Ornament používá nejčastěji stylizovaných rostlinných tvarů, je časem bohatší a pohyblivější. Plastika je zprvu součástí architektury, postupně se však uvolňuje z architektonické vázanosti. Gotika přinesla i mimořádný rozvoj a zdokonalení uměleckých řemesel.
 7. Otherožívání slohu, revival
  DescriptonVe výtvarném umění různých období užší nebo širší slohové hnutí, jež se vědomě obrací k tvarům, architektonickým článkům, ornamentice, typům, ikonografickým prvkům apod. starších, vývojově uzavřených slohových epoch a v nových dějinných a uměleckých (slohových) souvislostech je více či méně tvůrčím způsobem napodobuje nebo se jimi inspiruje. Historismus jako projev aktivního vztahu k minulosti bývá zpravidla motivován ideologicky, sociálněpsychologicky i esteticky. Historizující nápodoba minulosti bývá spjata s postojem umělce i s tendencemi stavebníků a může mít i praktické cíle (např. přestavby nebo dostavby chrámů). Jestliže výtvarný historismus má protějšek v dobové literatuře a v širším vkusu (např. preromantické hnutí a gotizující stavby i umělé zříceniny v 18. st.), je součástí celého kulturního hnutí. Od konce středověku do nedávné doby záměrné návraty těžily téměř ze všech údobí a slohů starého umění.
 8. DescriptonHradiště, předchůdce středověkých sídel, bylo pravěké opevněné sídliště typické pro slovanská osídlení s funkcí obrany, útočiště či jako středisko správy. Byla budována často ve velké rozloze na výšinách, na ostrozích nebo v nížině, v bažinách (blatná) nebo při soutoku řek, byla opevňována příkopy, valy, palisádami i kamennými zdmi do kruhu, oválu, obdélníku nebo nepravidelně.
 9. DescriptonV dějinách výtvarného umění název slohových tendencí, navazujících co nejtěsněji na klasické umění helénistické antiky a renesance. Uplatňoval se i v zobrazujících uměních až do 20. st.
 10. DescriptonKubismus představuje malířský směr založený kolem roku 1910 v Paříži. Zdůrazňuje základní geometrické tvary objektů a usiluje o vyjádření trojrozměrného pohledu na předmět přenesený na dvojrozměrné plátno. V Čechách našel uplatnění i v oblasti plastiky, užitého umění a v architektuře. Rychle se rozšířil a nabyl charakteru uměleckého slohu.

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.