O projekte

Túlať sa svojou otčinou znamená časté stretnutia s architektonickými pamiatkami, ktoré vznikali na území ČR v priebehu storočí. Vo svojom „Súpise“ som sa zameral na stavby, ktoré sa zaradili vo vývoji sídiel v Českom kráľovstve medzi základné typy. Ich zakladatelia však pochádzali z horných vrstiev vtedajšej spoločnosti. Ide o stavby ako sú hrady, letohrádky, paláce, pevnosti a zámky. Čo si pod týmito pojmami predstaviť?

Hradisko, predchodca stredovekých sídiel, bolo praveké opevnené osídlenie typické pre slovanské osídlenie s funkciou obrany, útočiska či ako stredisko správy.

Pevnosťou chápeme menšie, väčšinou opevnené sídlo drobnej šľachty. Bolo často spojené s dedinským či mestským osídlením alebo jeho najbližším okolím. Jadrom pevnosti bolo zvyčajne izolované obydlie feudálneho pána s väzbou na hospodárske zázemie.

Názov hrádok sa používa pre menšie sídla podobné pevnosti, ktoré plnili rovnakú funkciu ako hrady a navyše ochraňovali aj obchodné cesty či zemské hranice. Hranica odlíšenia týchto dvoch vývojovo podobných sídiel je niekedy veľmi neurčitá, pretože literatúra oba pojmy ľubovoľne strieda.
Hrad bol stredoveké opevnené panské sídlo s vojenskou, obrannou, správnou i obytnou funkciou, vystavané väčšinou na odľahlom mieste vo voľnej krajine, často s rozsiahlym predhradím. Zahŕňal v sebe zároveň potreby vyšších feudálov na reprezentačné bývanie a správu svojich panstiev, nezriedka sa stával tiež dočasným obydlím samotného panovníka.

Zámok, bezprostredný nástupca starších panských sídiel, často vznikal ich prestavbou. Súvisel s celkovou premenou štruktúry a potrieb našej spoločnosti. Voľne stojaca reprezentačná obytná architektúra, situovaná väčšinou do najbližšieho okolia dedinských, či meststkých osídlení, bola spravidla obklopená parkom alebo záhradou.

Palácom, pôvodne obytnú budovu stredovekých hradov, nazývame monumentálne, väčšinou rezidenčné typy mestského rodového sídla vrchnosti s reprezentačnou funkciou. Z bežnej mestskej zástavby sa vymykal svojou nákladnou a bohatou umelecko-architektonickou výzdobou. S ohľadom na tradičný význam tohto slova sú medzi tieto objekty zahrnuté v skoršej literatúre i niekotré architektonicky výstavné stavby 20. storočia, či už súkromného alebo verejného charakteru.

Letohrádok je stavba určená na občasný pobyt alebo odpočinok, stavaná väčšinou v oborách a parkoch, podobná architektúre zámockého typu.

Informácie z prameňov a literatúry, z ktorých tento „Súpis“ čerpá, boli dokladne vybrané a zostavené. Vzhľadom na to, že vývoj historického výskumu ide míľovými krokmi vpred, môžu sa v texte vyskytnúť drobné nepresnosti, za ktoré sa týmto ospravedlňujem.

Josef M. Šafránek jmsafranek@seznam.cz

Pripomienky, námety a otázky zasielajte prosím na jmsafranek@seznam.cz správcovi projektu. Tiež je možné na rovnakú adresu zasielať aj prípadné doplňujúce obrazové materiály, za ktoré by som bol zvlášť vďačný, pretože akákoľvek obrazová dokumentácia je základom každého takéhoto počinu.

Autori

Fotograf

 • Helena Šulcová

Na projekte spolupracovali

Text

 • Ing. Arch. Petr Chotěbor CSc. (text k areálu Pražského hradu)
 • Bc. Zuzana Šafránková-Součková (text k českým panovníkům)
 • Ing. Arch. Viktor Procházka (text k objektům Pražského hradu)
 • Jaromír Schoffer (text k objektu v Nemili) - předseda Občanského sdružení Tvrz Nemile u Zábřehu
 • Helena Šulcová
 • Eva Prajzlerová (*5. 1. 1932; +26. 4. 2017)

Kreslil

 • Josef Šafránek st.
 • Ing. Arch. Petr Chotěbor CSc.
 • Josef Šafránek ml.
 • Josef M. Šafránek
 • Marcela Vichrová M.A.

Fotografoval

 • Petra Vaňková
 • Helena Šulcová
 • Josef Šafránek ml.
 • neznámý autor (vykoupené pozůstalosti z Antikvariátů)
 • Petr Vaňata
 • Andrea Vaňatová
 • František Habada
 • František Prokop
 • Ing. Tomáš Lainka
 • Josef Jelínek st.
 • Věra Zajíčková
 • Zuzana Barjatarevičová
 • Petr Vinš
 • Barbora Janatová
 • Bc. Zuzana Šafránková-Součková
 • Martin Souček
 • Ing. Arch. Viktor Procházka (fota Pražského hradu)
 • Renata Jahodová (fota Pražského hradu)
 • Ing. Arch. Petr Chotěbor CSc.
 • Ing. Arch. Radka Sedláková
 • PhDr. Jiří Bartoň
 • Petr Voříšek
 • Michaela Fišerová
 • fotograf Jan Gloc (mobil: 605 299 108, )
 • Jaromír Schoffer ()
 • Jan Scháněl
 • Stáňa Rádlová
 • Dominika Rádlová
 • manželé Ilčíkovi
 • Jakub Šafránek
 • Mgr. Monika Škodová (kastelánka na zámku Potštejn - www.zamekpotstejn.cz)
 • Vladimír Strnad
 • Ing. Alice Vaňková

Obrazová dokumentácia

 • Mgr. Hylmar Tomáš (soukromá sbírka pohlednic)
 • Josef M. Šafránek (soukromá sbírka pohlednic)
 • Eva Prajzlerová (soukromá sbírka pohlednic)

Preklad do angličtiny

 • PhDr. Magda Němcová

Korektor

 • PhDr. Eva Neumannová
 • Eva Prajzlerová (*5. 1. 1932; +26. 4. 2017)
 • PhDr. Renata Škaloudová
 • Petra Vaňková

Technická podpora

Databázové spracovanie

Spracovanie webových stránok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.