Počet záznamov: 1  

Obec : Mikulov

 1. ObecMikulov
  Okres
  Břeclav
  Kraj
  Jihomoravský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Turistická mapa č. 88, 2009 . B3
  Česko - turistický atlas, 2006 . 162C-F
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Průvodce městem 2018, 2017
  Průvodce městem 2020
  Na mape
  242 m n. m.

  História obce

  • r. 1173 - poprvé uváděna osada
  • r. 1173 - zmiňována románská svatyně
  • r. 1279 - povýšena na městečko
  • 15. st. - postavena dvoupatrová dělostřelecká obranná věž s ochozem a střílnami na Kozím vršku
  • r. 1410 - povýšeno na město
  • r. 1426 - svatyně vypálena husity
  • 2. pol. 15. st. - založen židovský hřbitov
  • 80. léta 15. st. - svatyně přestavěna na kostel sv. Václava
  • r. 1550 - postavena renesanční židovská Horní synagoga
  • r. 1561 - město poničeno požárem
  • 60. léta 16. st. - postaven renesanční dům U Rytířů s nárožním věžovitým rizalitem a sgrafitovou výzdobou průčelí
  • po r. 1561 - Horní synagoga přestavěna
  • r. 1584 - hranolová gotická městská věž poškozena požárem
  • po r. 1584 - městská věž byla doplněna kamenným pozdně renesančním arkádovým ochozem
  • po r. 1584 - věž kostela sv. Václava byla znovu vystavěna v renesančním slohu
  • konec 16. st. - historické jádro města upraveno do dnešní podoby
  • poč. 17. st. - patrně založen židovský hřbitov
  • r. 1611 - postaven klášter kapucínů
  • 1612-1613 - postaven kostel sv. Vavřince
  • r. 1623 - vystavěna Loreta v sousedství kapucínského kláštera
  • 1623-1630 - postavena kaple sv. Šebestiána na vrcholu Svatého kopečku (dříve nazýván Tanzberg – Taneční hora)
  • r. 1625 - postaveny pozdně renesanční kanovnické domy
  • r. 1631 - postavena třípatrová zvonice na vrcholu Svatého kopečku
  • r. 1631 - František z Dietrichsteinu založil piaristické gymnázium
  • 30. léta 17. st. - postaveno prvních sedm kapliček křížové cesty na Svatý kopeček
  • r. 1656 - postaven kostel sv. Anny (J. B. Fischer z Erlachu)
  • kolem r. 1660 - panský pivovar přestavěn na radnici
  • r. 1663 - obec vypleněna tatarskými hordami
  • r. 1663 - kaple i zvonice poškozena požárem po zásahu bleskem
  • 1666-1689 - vystavěn raně barokní piaristický klášter s kostelem sv. Jana Křtitele
  • r. 1672 - kaple sv. Šebestiána vyhořela
  • 1672-1679 - na místě kaple vystavěna nová svatyně na půdorysu řeckého rovnoramenného kříže
  • 70. léta 17. st. - křížová cesta byla rozšířena o kapli Božího hrobu
  • r. 1680 - kašna se sochou Pomony s rohem hojnosti a štítem s rodovým znakem Dietrichsteinů (v horní části náměstí)
  • 1688-1689 - Horní synagoga byla rozšířena o přízemní ženskou modlitebnu
  • poč. 18. st. - u kostela sv. Anny vyzdviženo monumentální dvouvěžové průčelí ve formách klasicizujícího římského baroka
  • poč. 18. st. - postavena kašna v horní části náměstí sloužící jako zdroj vody pro obyvatelstvo
  • 1701-1706 - v místech někdejší Lorety byla postavená ditrichštejnská hrobka (J. B. Fischer z Erlachu)
  • r. 1714 - centrální stavba kaple sv. Šebestiána rozšířena o sakristii (zásluhou mikulovského probošta Jakuba Františka Tilschera)
  • r. 1719 - ničivému požáru padlo za obět celé židovské getto
  • 1719-1723 - Horní synagoga prošla zásadní barokní přestavbou
  • 1723-1724 - barokní sloup Nejsvětější Trojice na náměstí (návrh A. J. Prenner, sochař Ignác Lengelacher)
  • 2. pol. 18. st. - kostel sv. Václava upravován
  • 1750-1775 - křížová cesta byla rozšířena na současných čtrnáct zastavení (celkem ji nyní tvoří 17 zděných objektů)
  • 60. léta 18. st. - upravovány interiéry kostela sv. Jana Křtitele
  • r. 1767 - při požáru zvonice po úderu blesku byly zničeny oba její zvony
  • r. 1768 - na zvonici byl umístěn nový zvon (4360 kg), ulitý ze dvou původních
  • r. 1784 - rozsáhlý požár poničil střed města
  • r. 1798 - vichřice poškodila střechu zvonice, opravena
  • konec 18. st. - kostel sv. Václava propojen krytým mostem s areálem zámku
  • r. 1835 - vichřice poškodila střechu zvonice, opravena
  • r. 1846 - vichřice poškodila střechu zvonice, opravena
  • 1845-1852 - ruiny kostela sv. Anny přestavěny klasicistně na rodinnou hrobku Dietrichsteinů (arch. H. Koch)
  • r. 1861 - vichřice poškodila střechu zvonice, opravena
  • 1862-1865 - celý areál křížové cesty spolu se zvonicí prošel rekonstrukcí
  • r. 1866 - město obsazeno pruskou armádou
  • r. 1898 - u vstupu do židovského hřbitova postavena eklektická pohřební síň (vídeňský arch. Max Fleischer)
  • r. 1903 - postaven novogotický kostel sv. Mikuláše
  • r. 1916 - požár poničil střechu zvonice
  • r. 1929 - radnice přestavěna do dnešní podoby
  • r. 1945 - stavby na Svatém kopečku byly poškozeny dělostřeleckou palbou
  • na přelomu 60. a 70. let 20. st. - většina židovského ghetta byla zbourána
  • po r. 1990 - radnice upravována
  • r. 1991 - vichřice strhla velkou část střechy, opravena
  • 1999-2011 - bývalý objekt kláštera revitalizován
  • 2011-2013 - Horní synagoga prošla celkovou rekonstrukcí
  • 2014-2015 - provedena celková obnova vnitřních prostor zvonice a jejího vnějšího pláště

  Majiteľ

  • do r. 1249 Přemysl II. Otakar
  • 1249 - 1560 Lichtenštejnové (rod)
  • od r. 1249 - Jindřich I. z Lichtensteina
  • r. 1526 - Leonhard z Lichtenštejna
  • 1560 - 1575 - Kereczényiové
  • 1575 - 1945 Dietrichsteinové (rod)
  • od r. 1575 Dietrichsteinové (rod) z Dietrichsteina, Adam, kníže
  • do r. 1639 - kardinál František z Dietrichsteinu (olomoucký biskup)
  • r. 1672 - Ferdinand, kníže z Dietrichsteina

  Použitá literatúra

  • Doležal Jiří; Historická města ČSSR; 1968; obr. 96-99
  • Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 6
  • Kuča Karel; Novostavby v památkově chráněných sídlech; 2004; s. 71, 72
  • Miklín Jakub; Svatý kopeček v Mikulově; 2015; s. 2-23
  • kolektiv autorů; Morava napoleonská; evropské dějiny na dosah; 2012; s. 2, 98-101
  • Nováček Silvestr; Mikulov v práci a budování; 1974; s. 7-190
  • Mikulica Vladimír; Břeclavsko; 1980; s. 9; obr. 55, 77-80, 104, 108, 123, 141, 172, 173
  • Přeučil František; Jižní Morava; 1982; obr. 128
  Súvisiaca udalosť

  2. července 1623 - Položen a posvěcen základní kámen pro stavbu kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku nad Mikulovem.
  14. července 1632 - Zvonice na Svatém kopečku nad Mikulovem byla zprovozněna vysvěcením jejích dvou zvonů - sv. Šebestiána a sv. Anny.
  14. září 1784 - Rozsáhlý požár poničil střed města Mikulova.
  30. listopadu 1784 - V Mikulově byl zrušen klášter kapucínů.
  8. září 1865 - Za účasti velkého množství poutníků vysvětil mikulovský probošt Augustin Bartenstein kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku nad Mikulovem.
  prosinec 1872 - Do Mikulova přijel po trati spravované privilegovanou c. k. společností první vlak.
  29. května 1913 - Dekretem císařsko-královského místodržitelství v Brně byl v Mikulově ustanoven Muzejní spolek.
  prosinec 1918 - Mikulov a Znojmo se staly součástí Československé republiky.
  22. dubna 1945 - Mikulov byl osvobozen Sovětskou armádou.
  15. března 1946 - V 11. hodin vyjel z nádraží v Mikulově první transport, tím byl zahájen odsun Němců z mikulovského okresu. V 16 transportech odjelo celkem 20 456 osob.
  20. června 1950 - Po mimořádném úsilí se podařilo v Mikulově ustanovit JZD.
  25. února 1966 - V průmyslovém areálu v Mikulově byl položen základní kámen k výstavbě nového vinařského závodu.

  Poznámka

   r. 1362 - doloženy městské lázně
   15. st. - založena židovská obec
   r. 1526 - Mikulov se stal útočištěm pronásledovaných habánů - novokřtěnců
   2. pol. 16. st. - Mikulov se stal významným centrem manýristické italsko-španělské kultury
   pol. 16. st.-1851 - město bylo centrem moravských Židů a sídlem moravského zemského rabína
   r. 1625 – kardinál z Dietrichsteina založil ve městě kolegiální kapitulu
   r. 1669 – první zpráva o jeskyních pod vrchem Turold (severní část města)
   r. 1679 - kaple sv. Šebestiána po obnově vysvěcena
   1713-1714 – v městě zemřelo na mor 800 osob
   r. 1733 - ve zdejším ghettě se narodil Josef von Sonnenfels, profesor státu a práva vídeňské univerzitě a císařský poradce
   r. 1734 – do Dietrichsteinské hrobky byla pochována v hedvábných šatech Karolína Maxmiliána, kněžna z Dietrichsteina
   od r. 1784 – kostel sv. Jana Křtitele sloužil jako farní kostel
   r. 1786 - odsvěceny kaple křížové cesty na vrchol Svatého kopečku, a kaple sv. Šebestiána (na příkaz císaře Josefa II.)
   r. 1797 - Josef Siegel získal povolení ke stavbě vápenky v Mariánském mlýně
   19. st. - žil zde hluchoněmý a nevidomý básník Hieronym Lorma (1821-1902), autor dotykové abecedy
   r. 1805 - městem prošel jeden z ustupujících rakouských sborů
   r. 1809 - město obsadil po vítězné bitvě u Wagramu císař Napoleon
   1. pol. 19. st. - fungovalo zde nejméně dvanáct synagog a modliteben
   r. 1865 – kaple sv. Šebestiána znovu vysvěcena
   r. 1902 - Matyáš Lange sem přenesl z Drnholce svůj kovářský závod
   r. 1911 – Okrašlovací spolek nechal vybudovat na Janičův vrch cestu s alejí
   do r. 1938 - Horní synagoga byla využívána k bohoslužebným účelům
   1945-1989 - zvonice na vrcholu Svatého kopečku sloužila jako stanoviště hlídek pohraniční stráže
   r. 1946 – dominanta města Svatý kopeček byla prohlášena za přírodní rezervaci
   r. 1947 - založen okresní a městský archiv
   r. 1960 - Mikulov přichází o statut okresního města
   r. 1982 - historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací
   r. 2018 – Svatý kopeček byl prohlášen Národní kulturní památkou

  Obrázky

  • Obec : Mikulov

   pohled na město se zámkem od východu ze Svatého kopečku - foto z 2. 6. 2019

  • Obec : Mikulov

   pohled od zámku na západní část města - foto z 10. 5. 2013

  • Obec : Mikulov

   pohled od zámku na jihozápadní část města - foto z 10. 5. 2013

  • Obec : Mikulov

   věž kostela sv. Václava - foto z 10. 5. 2013

  • Obec : Mikulov

   detail kostelní věže a arkádovým ochozem - foto z 10. 5. 2013

  • Obec : Mikulov

   barokní sloup Nejsvětější Trojice na náměstí - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   boční průčelí měšťanského domu se sgrafitovou výzdobou (Náměstí 27) - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   pohled na Svatý kopeček na východním okraji města - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   jihovýchodní okraj města (v pozadí jižní úbočí vrcholu Svatého kopečku) - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   pohled od jihozápadu na dělostřeleckou věž (tzv. Kozí Hrádek) - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   pohled z Alejního nám. na zadní trakty domů na Hlavní ul. - foto z r. 1905 (RMM)

  • Obec : Mikulov

   pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   pohled do areálu Židovského hřbitova - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   detail jednoho z náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   detail jednoho z náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   detail dvou náhrobních kamenů - foto z 2. 9. 2015

  • Obec : Mikulov

   turistická vizitka - r. 2016 (www.turisticky-denik.cz)

  • Obec : Mikulov

   pohled od západu na Svatý kopeček s kaplí sv. Šebestiána - foto ze 4. 8. 2010

  • Obec : Mikulov

   západní průčelí kaple sv. Šebestiána na Svatém kopečku - foto z 16. 6. 2017

  • Obec : Mikulov

   zvonice na Svatém kopečku, pohled od západu - foto z 16. 6. 2017

Počet záznamov: 1  
Záznam „Obec : Mikulov“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.