Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000615 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. DescriptonDopravní stavba sloužící ke spojení dvou míst oddělených překážkou jako např. vodní tok, údolí či jiné komunikace (bez úrovňového křižování). Slouží k dopravě pěší, silniční, železniční, průplavní, potrubní či k převedení kabelů a produktovodů.
  2. DescriptonZnamení ve vosku, kovu, laku apod. zhotovené pečetidlem. Podstatou pečetě je znak či obraz v pečetním poli, symbolizující fyzickou nebo právnickou osobu jeho držitele. Užití pečeti vyjadřuje slavnostní prohlášení a potvrzení právního aktu pečetí opatřeného. Pečeti v Evropě užívané od 7. st., byly k listině přitištěny nebo přivěšovány. Ryté obrazy pečetí byly často výtvarně hodnotné.
  3. Othertypář
    DescriptonNástroj z kovu, slonoviny a jiných materiálů. Sloužil k otiskování negativního reliéfu do pečetního materiálu a tím k označení majitele.
  4. DescriptonOsoba urozená tvořící základ mocenské vrstvy společenského uspořádání středověkého státu, mající právní výsady ale i omezení (např. zákaz sňatků s nesvobodnými) spojené se šlechtickým titulem a zpravidla i znakem (erbem) rodu, "předurčená" k řízení společnosti.