Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000032 299z^"
 1. 1.

  Title Chodov (Česko : tvrz)
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Archiv bývalého statku Kunratice-VS Kunratice, SÚA. Spisy: karta č. 1, 5, 6., Důchodové deníky: inv. č. 150-180., Hlavní knihy: inv. č. 181-202, Státní archiv Praha.
  Archiv český čili staré písemné památky české a moravské, sebrané z archivů domácích i cizích, I-XXXII, Praha 1840-1940.
  Benediktini Břevnov, SÚA, ŘA, karta č. 116, 122, 140-144.
  Benediktini Emauzy, SÚA, ŘA, rkp. č. 10.
  Benediktini u sv. Mikuláše na Starém Městě pražském SÚA. Stará manipulace, sign. SM-B 45-3/1., Nová manipulace, sign. NM-K 2B 3/1/6., Archivy zrušených klášterů, karta č. 29-32.
  Beranova pozůstalost. Strojopisné texty, poznámky a fotografie bývalého kronikáře Chodova L. Berana v držení pozůstalé rodiny.
  Berní rula, sv. 18, Kouřimsko, zpracovala M. Haasová-Jelínková, Praha 1952.
  Bartoň, Jiří. Chodovská tvrz : K historii Prahy 11. Městská část Praha 11 : Nakladatelství a vydavatelství KREACE s.r.o. pro Místní úřad Praha 11, 1996.
  Bartoň, Jiří. Dějiny Krče a Kunratic. Praha, 1991.
  Bartoň Jiří. Chodovská tvrz. In: Jižní reportér. 1993
  Bartoň, Jiří. Jak zákony kázaly nám. Praha, 1995.
  Bartoň, Jiří. Dějiny obce Petrovic a městské části Praha - Petrovice : Petrovice v dějinách. Praha, 1994.
  Bílek, T. V. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha, 1882.
  Bílek, T. V. Statky a jmění kolejí jezuitských, klášterů, kostelů, bratrstev aj. ústavů v Království Českém za Josefa II. zrušených. Praha, 1893.
  Burian M.. Strojopis datovaný 14. 10. 1988 (archiv kronikáře Prahy 11)
  Ditrich T.. Stavebně historické průzkumy pražských vesnic. In: Staletá Praha XX. 1990
  Codex diplomaticus Regni Bohemiae I., ed. G. Friedrich, Praha 1897
  Desky zemské, SÚA-AZČ
  Desky zemské Karlštejnské
  Desky zemské menší
  Desky zemské větší
  Durdík Tomáš. Nový Hrad u Kunratic a jeho postavení ve vývoji české hradní architektury. In: Archaeologia Pragensia 5/1. 1984, s. 173-190
  Elznic, V. Glosář pro rodopisce a kronikáře. Praha, 1978.
  Filip, J. Praha pravěká. Praha, 1909.
  Flašar J. Chráněná území Prahy, 1990.
  Fridrichová; Fridrich. Praha v pravěku. Praha, 1995.
  Graus, F. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. I. Praha, 1953.
  Halada, Jan. Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 1. vydání. I. Praha : Nakladatelství AKROPOLIS, 1992.
  Halada, Jan. Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 1. vydání. II. Praha : Nakladatelství AKROPOLIS, 1993.
  Halada, Jan. Lexikon české šlechty, erby, fakta, osobnosti, sídla a zajímavosti. 1. vydání. III. Praha : Nakladatelství AKROPOLIS, 1994.
  Heber, F. A. Böhmens Burgen, Vesten und Bergrchlöster. IV. Praha, 1846.
  Eichlerova sbírka z roku 1825, Archiv Národního muzea, G-34.
  Husitská kronika Vavřince z Březové. Praha, 1979.
  Hejna A.. K situační a stavební formaci feudálního sídla v Evropě. In: Památky archeologické 5/62. 1965
  Hlaváček I.. Zpráva o výsledcích stavebně historického průzkumu v Chodově ze dne 17. 12. 1970 (strojopis v archivu kronikáře Prahy 11)
  Chromec, B. Místopisný slovník Československé republiky. Praha, 1929.
  Ječný H.. Staré cesty v pražské krajině. In: Ochrana památek. 1959
  Jirásko F. Církevní řády a kongregacev zemích českých, 1991.
  Kašička F., Nechvátal B.. Středověké tvrze a hrádky při východním okraji pražského území. In: Staletá Praha XX.. 1990
  Kašička, František. Tvrze středních Čech. Praha : Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, 1984.
  Levický I. a kolektiv. KD Chodovská tvrz, rozbor činnosti 1994-1. pol. 1995 (strojopis)
  Klíma A. J.. Chodov. In: Světozor. 1876
  Hosák, Šrámek. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II. Praha, 1980.
  Hošek, K. Vodní tvrz Chodov. Praha, 1988.
  Hrdlička, F. Pražská heraldika. Praha, 1993.
  Hudec L.. Vývoj osídlení Zderazu. In: Historický obzor VII.-VIII.. 1993
  Huml V.. Chodovská tvrz v proměnách staletí. Archeologický výzkum zámečku v Praze 4. In: Acta musei pragensis. 1978
  Huml V.. Výzkum opevněného sídla v Chodově, Praha 4, Jižní Město. In: Historická geografie 14-15. 1976
  Huml V., Bárta V.. Chodovská tvrz a její výzkum za použití geofysikálních metod. In: Archeologia historica 1. 1976
  Huml V.. K archeologickému výzkumu agrárního zázemí Prahy (Litochleby, Horní Počernice a Ovenec-Bubeneč). In: Archeologia historica 7. 1982
  Josefinský katastr, SÚA, sign. JK 2154
  Klimek, S. J. Im Zeichen des Kreuzes. Die anerkannten geistlichen Ritterorden, 1986.
  Krásl Fr.. Arcibiskup pražský Jan Jos. hrabě Breuner a opat u sv. Mikuláše Maurus Roučka ve sporu o patronát kostela v Hrnčířích. In: Sborník historického kroužku, sešit 6. 1897, s. 71-81
  Křivka, J. Nové osady vzniklé na území Čech v letech 1654-1854. Praha, 1978.
  Kubernátová I.. Vejděte na tvrz. In: Večerní Praha. 1989
  Líbal Dobroslav. Kulturní památky a životní prostředí oblastí připojených ku Praze (Symposium "Památky a životní prostředí Prahy", 21.-24. 10. 1975)
  Líbal, Dobroslav; Ječný, H. Chodov, Chodovec, stavební vývoj obcí na území hl. města Prahy a jejího okolí. Praha, 1968.
  Lutterer; Majtán. Zeměpisná jména Československa. Praha, 1982.
  Mašek N.. Nové poznatky o hostivařském hradišti. In: Archeologica Pragensia. 1982, s. 167-173
  Klíč, měsíčník MÚ Praha 11, Listy z kronik, 1993-1995
  Kulturní dům Chodovská tvrz, rozbor činnosti 1994 a 1. pol. 1995 (Strojopis, zpracoval I. Levický a kolektiv)
  Kniha památná a zápisní z let 1400-1454, rkp. 2099. Shořela v r. 1945 (cit. v AČ, XXVIII, 121).
  Kniha památná staroměstská z let 1417-1480, AMP, rkp. č. 992.
  Kniha testamentů z let 1533-1569, AMP, sign. 2099.
  Kniha úřadu šestipanského novoměstského od r. 1484, AMP, rkp. č. 2133, II.
  Kronika Prahy 4-Chodov (zapsal K. Hošek, MÚ Praha 11)
  Kronika obce Chodova u Prahy 1. d. (zapsal F. Pexider, MÚ Praha 11)
  Kronika obce Chodova u Prahy 2. d. (zapsal L. Beran, MÚ Praha 11)
  Křižovníci božího hrobu na Zderaze, SÚA. Listiny zrušených klášterů č. 1671, 1698, 1708.
  Manuál novoměstský radní větší z let 1446-1455, AMP, rkp. č. 2084.
  Manuál radní větší z let 1440-1446, AMP, rkp. č. 2083.
  Michnové z Vacínova, spisy týkající se držby Chodova a Šeberova, Stará manipulace, SÚA, sign. SM M 13/37.
  My z Jižního Města, zpravodaj pro Jižní Město-Chodov, vydávaný MNV a MV NF, roč. 1/89.
  Popis obcí školního okresu Říčanského, Uhříněves 1938.
  První pokračovatelé Kosmovi. Přeložil a k vydání připravil K. Hrdina, Praha 1950
  Pozůstalost A. Sedláčka, Historický ústav ČSAV, Praha.
  Praha, měsíčník NV hl. města Prahy, 8/1970
  Přiznávací tabella z r. 1718, Tereziánský katastr, TK Kouřim-21, Archiv země české.
  Regesta diplomatice nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. a IV. Ed. J. Emler, Praha 1882 a 1892.
  Registra decimarum papalium. K vydání připravil a úvod zpracoval V. V. Tomek, Praha 1892.
  Repertáře z let 1584-89, Úřad desk zemských, SÚA.
  Robott Verzeichnis z r. 1777, SÚA, sign. RS-IX/26-1.
  Tereziánský katastr český I. 1964, II. 1966, III. 1970."
  Výzkumy v Čechách 1970, s. 41-42
  Výzkumy v Čechách 1971, s. 115


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.