Number of the records: 1  

Subject h. : architektonický článek

 1. Subject h.architektonický článek
  Otherarchitektonický prvek
  DescriptonČlenící prvek, propracovávající a zušlechťující základní architektonický útvar dekorativním, konstrukční úkoly v zásadě vyjadřujícím detailem, tvarem nebo profilem. Vedle hlavních tektonických částí konstrukce se architektonické články vyhranily vesměs v antickém řeckém a římském stavitelství do soustavy, jejíž užívání se v renesanci ustálilo v dokonalé podobě, platné v každé klasicisticky zaměřené architektuře. Architektonické články se uplatňují v každé článkové architektuře. tzn., že zvláštní články jsou rovněž součástí soustavy gotické architektury.

  Citation source

  • Šafránek Josef M.; Heslář; Evidence movitých národních kulturních památek a kulturních památek na památkových objektech; 2003; s. 69
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 20-21, 45, 169
  Related term
  architektura (II.) * sochařství
  Links to another records
  (1) - Monuments
  (1) - Chateau
  (53) - Heslář

  Note

  • Podle funkce rozeznáváme články podporovací či nosné (podvalek, listovec, laloška), články ukončovací (podbrádka, žlábkovnice), články spojovací a dělící (pásek, perlovec) a články pateční, příp. vzpěrné (obloun, výžlabek).
  • Podle směru se tytéž články dělí na horizontální, stoupající (šikmé), vertikální a obloukové.
  • Podle plastického výrazu se dělí na hladké (podbrádka, žlábkovnice, pásek, obloun, výžlabek) a články plasticky zdobné (listovec, perlovec, vejcovec).
  • Konečně podle profilu se rozlišují na články přímé (pásek), vypouklé (podvalek), vyduté (podbrádka, výžlabek), vypuklo-vyduté (laloška) nebo vyduto-vypuklé (žlábkovnice).
Record „Subject h. : architektonický článek“ updated: