Number of the records: 1  

Name : Jan Lucemburský

 1. NameJan Lucemburský
  Date and place of birth10.08.1296
  Date and place of death26.08.1346 Kresčak
  Governance era1310 - 1346

  Curriculum Vitae

  • Desátý český král. Byl synem římského panovníka Svaté říše římské Jindřicha VII. Českou korunu získal sňatkem s Eliškou Přemyslovnou, dcerou Václava II. Byl desátým českým králem a současně hrabětem lucemburským, dočasně titulárním králem polským a generálním vikářem římskoněmecké říše v předalpských zemích. Postupem času se ocitl v konfliktu s českou šlechtou a začal pobývat zejména v západní Evropě, čímž si vysloužil přízvisko “Král cizinec". Zasloužil se o zvýšení prestiže českého království a rozšířil ho o Horní Lužici, Chebsko a řadu slezských vévodství.
  • Od roku 1325 nechává Jan Lucemburk razit první zlaté mince u nás a na sever od Alp vůbec. Na počest florentských odborníků, kteří je razili, byly mince nazvány florény. Původně to byly pouze kopie italských mincí, později byly raženy s Janovým portrétem a heraldickým lvem. Sloužily především jako mezinárodní platidlo. Jan Lucemburk podporoval také vydláždění pražských ulic.
  • Proslul též svým rytířským chováním a účastí v bojích a turnajích. Druhou manželkou byla Beatrix Bourbonská.
  • V posledních letech života Jana postihla dědičná oční choroba, kvůli které v roce 1339 oslepl (úplná slepota od r. 1341). Jeho účast v bitvě u Kresčaku (francouzská obec Crécy-en-Ponthieu v regionu Pikardie a departementu Somme) v roce 1346, kde bojoval na straně Francouzů, znamenala spíše dobrovolnou smrt. Známý je jeho výrok: "Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal".

  Note

  • Manželky Jana Lucemburského:
  • Od 1. 9. 1310 Eliška Přemyslovna (*20. 1. 1292 Praha, +28. 9. 1330 Praha), zemřela na tuberkulózu.
  • … Dcera Markéta (*1313, +1341).
  • … Dcera Jitka (*1315, +1349).
  • … Syn Karel IV., původně Václav (*14. 5. 1316, +29. 11. 1378).
  • … Syn Přemysl Otakar (*1318, +1320).
  • … Syn Jan Jindřich (*1322, +1375), moravský markrabě.
  • … Dcera Anna (*27. 3. 1323 Cham v Bavorsku, +3. 9. 1338).
  • … Dcera Eliška (*27. 3. 1323 Cham v Bavorsku, + srpen 1324).
  • Od r. 1334 Beatrix Bourbonská (*1318, +23. 12. 1383).
  • … Syn Václav, zv. Český (*25. 2. 1337 Praha, +8. 12. 1383 Brusel), vévoda lucemburský, brabantský a limburský.
  • … Dcera Bona (historicky nepotvrzeno).
  • Pochován je v Lucembursku.

  Books

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 32
  • Souček Ludvík; Kdo byl kdo; II.; 1981
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2, 7, 10-11
  • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 4
  • Froissart Jean; Kronika stoleté války; 1977; s. 40, 219, 221, 228, 230
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 2; 2011; s. 49
  • Kšír Josef; K původu české královny Anny; s. 46, 47
  • Perniš Jaroslav; Lucemburské nevesty anjouovských princov; s. 6, 8, 12, 13-22, 24, 25, 34
  • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 3-4
  • Guth Karel; Hrad; s. 4
  • Marhevská Eva; Páni z Homberka; s. 8
  • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 30, 33
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 19-37, 39, 40, 48-57, 74-85, 90, 92, 93, 94, 96-98, 104-106, 108-109, 122, 168
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 11-32, 29, 31, 32b, 40, 43, 48, 49, 61, 64, 68, 72, 79, 80, 106, 122, 123
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 245
  • Durdík Tomáš; Hrad Pravda; 1995; s. 16
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. VI., kniha XI.-XII; 1928; s. 193-354
  • Palacký František; Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě dle původních pramenů; sv. IV., kniha VII.-VIII; 1928; s. 71-79, 127-236
  • kolektiv autorů; Z Chodského hradu; 1987; s. 23
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 425
  • kolektiv autorů; Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci; 1988; s. 12
  • Durdík Tomáš; Hrady severních Čech; 1992; s. 43, 49
  • Kalista Zdeněk; Svatovítské triforium; 1946; s. 9-11, 17, 20; obr. 13, 14
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 25
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 93
  • kolektiv autorů; České korunovační klenoty 17.-21.1.2023 Katedrála sv. Víta; Výstava ke 30. výročí vzniku České republiky; 2023; s. 3
  • Horpeniak Vladimír; O znaku horního města, privilegiu a jednom královském tažení; s. 28-34
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  Related event

  roku 1310 - Na žádost předáků českých panských rodů a některých příslušníků vysokého kléru obsadil Jan Lucemburský na konci roku Prahu a donutil z ní odejít Jindřicha Korutanského.
  3. prosince 1310 - Stoupenci Jana Lucemburského pod vedením mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu zahájili vítězný útok na Prahu.
  7. února 1311 - Na Pražském hradě korunován Jan Lucemburský s manželkou Eliškou.
  roku 1314 - Král Jan Lucemburský se po smrti svého otce, císaře Jindřicha VII., ucházel o korunu římského krále proti Fridrichu Habsburskému a Ludvíku z rodu bavorských Wittelsbachů.
  roku 1315 - Na popud české šlechty musel král Jan Lucemburský propustit ze svých služeb německé úředníky a družiníky a slíbit, že osoby cizího původu nesmějí v Čechách zaujímat veřejné úřady ani vlastnit majetek.
  25. listopadu 1315 - Vydána listina, která potvrzovala králův dar pro Bavora z Bavorova v podobě "hory Prácheň".
  20. června 1318 - Do Prahy přijely na pozvání svého bratra Jana Lucemburského jeho sestry Marie a Beatrix, aby si z nich vybral uherský král Karol Róbert z Anjou svoji budoucí manželku.
  24. června 1318 - Uherský král Karol Róbert z Anjou se zasnoubil před hlavním oltářem blahoslavené Panny ve zbraslavském klášteře s třicetiletou Beatrix, sestrou Jana Lucemburského.
  3. července 1318 - Král Jan Lucemburský udělil Mikulášovi II. opavské vévodství jako přímé české léno, naprosto nezávislé na moravském markrabství.
  roku 1319 - Jan Lucemburský po dvousetletém odloučení znovu spojil Horní Lužice s českými zeměmi.
  roku 1319 - Panská skupina, podporující královnu Elišku, povstala spolu s pražským patriciátem proti mocenským plánům Jindřicha z Lipé, podporovaného jejím manželem Janem Lucemburským.
  9. února 1321 - Král Jan Lucemburský si při turnaji vážně poranil oko a oslepl na něj.
  24. února 1321 - Král Jan Lucemburský spadl při turnaji na Staroměstském náměstí z koně a byl jím pošlapán.
  4. října 1322 - Budoucí císař Ludvík Bavor vydal v Řezně listinu, ve které zastavil Chebsko Janu Lucemburskému za pomoc při své kandidatuře na císaře.
  roku 1323 - Jan Lucemburský převezl svého prvorozeného syna Václava do Paříže, kde při biřmování přijal jméno Karel. Následoval sňatek s Blankou z Valois, neteří francouzského krále Karla I. z rodu Kepetovců, manžela její mladší sestry Marie Lucemburské.
  28. září 1330 - Na tuberkulózu zemřela Eliška Přemyslovna, matka Karla IV.
  roku 1331 - Počátkem roku se Jan Lucemburský zmocnil Brescie.
  roku 1333 - Ludvík Bavorský za pomoci Jana Lucemburského jednal o míru s papežem.
  roku 1334 - Na počátku roku jmenoval Jan Lucemburský králevice Karla moravským markrabětem, což byl titul v českém království po králi nejvyšší.
  2. února 1335 - Anna, dcera Jana Lucemburského se vrátila zpět do Prahy.
  10. února 1336 - Král Jan Lucemburský potvrdil zderazskému klášteru listinu, jíž zapsali bratři Oldřich a Vilém veškerý svůj majetek - hrad Bor s městečkem a dalším příslušenstvím tvořeným především vesnicemi ležícími v okolí Sušice - klášteru.
  roku 1337 - Jan Lucemburský provedl jednotnou úpravu podkomorské moci ve městech, což v podstatě znamenalo značné vymanění z pravomoci finančního úřadu královské komory.
  roku 1337 - Jan Lucemburský udělil Starému Městu povolení sepsat řád městského práva, který se poté stal vzorovým právem i pro ostatní česká města, postupně se odpoutávající od původních městských práv magdeburských a norimberských.
  roku 1337 - Král Jan Lucemburský při tažení do Litvy částečně oslepnul.
  18. září 1338 - Jan Lucemburský udělil Starému Městu pražskému privilegium k vytvoření vlastního správního centra.
  20. března 1339 - Jan Lucemburský uzavřel ve Frankfurtu smír s Ludvíkem Bavorem.
  9. srpna 1339 - Po vymření Přemyslovců daroval král Jan Lucemburský jejich znak - plamennou orlici - tridentskému biskupovi Mikuláši.
  23. října 1341 - Český král Jan Lucemburský daroval pražské kapitule u sv. Víta na dostavbu nové katedrály desátek výnosů stříbrných dolů v Čechách.
  21. listopadu 1344 - Jan Lucemburský spolu se svými syny a pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, který byl v ten den uveden do svého úřadu, a doprovodem položil základní kámen ke stavbě chrámu sv. Víta.
  roku 1345 - Karel IV. se spolu se svým otcem Janem Lucemburským, spojencem Řádu německých rytířů, zúčastnil nezdařené výpravy proti Litvě.
  26. srpna 1346 - V bitvě u Kresčaku zahynul český král Jan Lucemburský.

  Pictures

  • Jméno : Jan Lucemburský

   Jan Lucemburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Jméno : Jan Lucemburský

   Jan Lucemburský - převzato: jihlavský rukopis Zbraslavské kroniky

Number of the records: 1  
Record „Name : Jan Lucemburský“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.