Number of the records: 1  

Keyword : romantismus

 1. Keywordromantismus
  DescriptonMyšlenkový směr, ideové hnutí a jeden z hlavních směrů v literatuře a výtvarném umění, projevující se na počátku 19. st., jenž svými proklamacemi svobod národnostních i jiných rozrušil dosavadní soustavu hodnot, které přineslo osvícenectví a klasicismus 18. st. Vycházel z pozic měšťanstva, mnohé stránky však přijala i šlechta. Proti racionalismu stavělo cit a vášně. Proti ideálu antiky vyzdvihovalo objevené hodnoty středověku a středověkého umění, proti idealizaci požadavek pravdivosti, proti abstraktnímu pojetí člověka zdůrazňovalo individuum, ideu národa; nově pohlíželo na přírodu. Předstupně romantismu tkví v literatuře a estetice preromantismu, zdůrazňující malebnost, obrazotvornost, kvalitu nekonečného a rozmanitého. Počátky sahají do poslední čtvrtiny 18. st., hlavní etapa do 1. pol. 19. st., po níž v některých oblastech přežíval pozdní romantismus. V architektuře romantismus oživil umění středověku (zejména gotiky, na druhém místě i románského umění) a ve stavitelství i v obnově památek zavedl historizující formální aparát a články. V přírodních parcích uplatnil umělé ruiny. Při regotizaci a dostavbách sílil slohový purismus (ve Francii arch. Viollet-le-Duc, u nás např. J. Mocker). Středověké tvary a motivy se objevují i v užitém umění, zejména v tvorbě liturgických předmětů. Široké pole romantismu poskytlo sochařství (pomníková tvorba a malířství, které zdůrazňovalo barvu a plastičnost. Rychle se rozvíjí krajinomalba, historická malba, ožívá sakrální malířství a rozličná figurální malba, inspirovaná lidovou poezií, dramatem, hudbou i politickým děním. Obdobné náměty jsou patrné v sochařství.

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 179
  • Goňa Karel; Umělecký zámečník; Odborné nauky II.; 1972; s. 61-62
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 844
  Related term
  umělecký směr
  Links to another records
  (3) - Historical persons
  (28) - Monuments
  (16) - Chateau
  (6) - Castle
  (1) - Fort
  (3) - Summer-house
  (2) - soubor předmětových kategorií
  (4) - Village
  (1) - Part of city
  (1) - Heslář

  Note

   K hlavním představitelům malířství romantismu patří: v období zrání Fr. Goya, v Anglii W. Blake, W. Turner a J. Constable; ve Francii Th. Géricault a E. Delacroix; v Německu C. D. Friedrich, P. O. Rubte, nazaréni; u nás v předstupních A. Mánes, dále J. Navrátil a J. Mánes, v sochařství V. Levý.
Number of the records: 1  
Record „Keyword : romantismus“ updated: