Number of the records: 1  

Keyword : historismus

 1. Keywordhistorismus
  Otherožívání slohu
  revival
  DescriptonVe výtvarném umění různých období užší nebo širší slohové hnutí, jež se vědomě obrací k tvarům, architektonickým článkům, ornamentice, typům, ikonografickým prvkům apod. starších, vývojově uzavřených slohových epoch a v nových dějinných a uměleckých (slohových) souvislostech je více či méně tvůrčím způsobem napodobuje nebo se jimi inspiruje. Historismus jako projev aktivního vztahu k minulosti bývá zpravidla motivován ideologicky, sociálněpsychologicky i esteticky. Historizující nápodoba minulosti bývá spjata s postojem umělce i s tendencemi stavebníků a může mít i praktické cíle (např. přestavby nebo dostavby chrámů). Jestliže výtvarný historismus má protějšek v dobové literatuře a v širším vkusu (např. preromantické hnutí a gotizující stavby i umělé zříceniny v 18. st.), je součástí celého kulturního hnutí. Od konce středověku do nedávné doby záměrné návraty těžily téměř ze všech údobí a slohů starého umění.

  Books

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 137
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 77, 150, 178
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 354

  Note

  • Romantismus sahá ke gotice a románskému umění, období historických nebo historizujících slohů 2. pol. 19. st. hledá vzory i mimo domácí oblast.
Number of the records: 1  
Record „Keyword : historismus“ updated:

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.