Number of the records: 1  

Friary : Jezuité (církevní řád)

 1. FriaryJezuité (církevní řád)

  Family description

  • Katolický řád řeholních kleriků založený jako misijní společenství Ignácem z Loyoly v roce 1534 a potvrzený papežem roku 1540. Spiritualita řádu založena na exerciciích Ignáce z Loyoly. Uspořádání řádu mělo vojenský charakter a autokratické rysy. V čele stál generál s neomezenou pravomocí, podléhající pouze papeži. Řád se rychle rozrůstal po celém světě a podporoval vzdělání. Řádoví teologové působili významně při jednáních tridentského koncilu a ve Francii byli hlavními protivníky jansenismu. Mimořádné mocenské postavení, jehož dosáhli v českých zemích i jinde, vyvolávalo vůči nim averzi (a to i v katolických kruzích), jež zesílila s nástupem osvícenství. Na nátlak evropských panovníků byl řád papežem Klimentem XIV. v roce 1773 zrušen (s výjimkou Pruska a Ruska). V českých zemích připadlo jeho jmění studijnímu fondu. Zrušení řádu usnadnilo šíření osvícenských idejí a bylo doprovázeno posílením státního vlivu ve vyšším školství. Řád byl znovu obnoven r. 1804 v Neapolském království a v roce 1814 obecně, v českých zemích až v roce 1853, ale v mnohem menším rozsahu než před zrušením. Zde byli jezuité aktivní od 16. stol., značně přispěli k rekatolizaci a pozornost věnovali i historiografii. Jejich interpretace českých dějin byla ale ostře protireformační, s důrazem na slavnou minulost Čech (B. Balbín). Hromadné ničení nekatolických knih během jezuitských misií zasadilo české kultuře citelné ztráty. K dalšímu přerušení činnosti jezuitů došlo roku 1950, k obnově pak až po roce 1989. V současnosti patří k nejpočetnějším řádům. Angažují se v hromadných sdělovacích prostředcích, ve školství a v teologickém bádání, poskytují duchovní cvičení (exercicie).

  Note

  • Zahrnoval i laické členy, širokou působnost v duchovní správě, misiích a kazatelství, zaměřený k výchově mládeže včetně středních a vysokých škol i k badatelské činnosti.
  • Do Čech byli uvedeni r. 1556 (Praha-Klementinum). Mezi domy jezuitů se podle funkce rozlišují zejména semináře a noviciáty, profesní domy většiny členů-kněžích se čtyřmi sliby, koleje různého typu, rezidence (např. v poutních místech).
  • Řádový oděv: černý talár s cingulem, biret.
  • Znak: v modrém (červeném) poli písmena IHS, nad H kříž, pod 3 hřeby. Věnec paprsků s řádovým heslem O. A. M. D. G. (Omnia ad majorem Dei gloriam - Vše k větší slávě boží).

  Books

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 283
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 92
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 112
  Related event

  14. dubna 1556 - Z Vídně byli vysláni do Prahy první jezuité.
  9. června 1618 - Čeští direktoři vypověděli ze země jezuity.
  19. ledna 1669 - Jezuita Matěj Šteyer založil první český fond na vydávání laciných knih pro lid.
  21. července 1773 - Papež Kliment XIV. zrušil tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád).
  Links to another records
  (1) - Historical persons
  (33) - Monuments
  (21) - Chateau
  (6) - Castle
  (6) - Fort
  (8) - Village
  (1) - Part of city

  Pictures

  • Řád : Jezuité (církevní řád)

   erb - podle předlohy kreslil: Josef Šafránek ml.

cccs
Number of the records: 1  
Record „Friary : Jezuité (církevní řád)“ updated: