Památky, státnici, rody, klíčová slova

Nalezeno záznamů: 26  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kcz_un_cat 0001853 250h^"
 1. PopisHistorická věda, jejímž předmětem je hmotná kultura, také výtvarné umění období pravěku (prehistorická, pravěká archeologie), starověku (klasická archeologie) a později období, zejména středověku (historická archeologie). Zabývá se odkrýváním, klasifikací, datováním a výkladem sídlišť, cest, staveb i jednotlivých výrobků. Rozvíjí dnes studijní metody nejnovějšími technikami (leteckým snímkováním, podmořským studiem apod.).
 2. Jinakraný barok, vrcholný barok
  PopisVůdčí sloh evropského umění v 17. a 18. st. Původně označení vytýkající nepravidelnost, zvláštnost, bizarnost tohoto umění, později úhrnný název pro specifickou podobu stavitelství, sochařství, malířství a umělecké řemeslo.
 3. Jinakbiedermeyer, měšťanský empír, sloh doby předbřeznové, předbřeznové umění
  PopisSloh (1830-1850), omezující se na bytovou kulturu, nábytek, umělecký průmysl a odívání, se oprošťuje od ornamentiky, zjednodušuje empírový nábytek a nejednou sahá i k masivnějším formám.
 4. Jinakempir, empire
  PopisOznačení klasicistního výtvarného trendu v době Napoleonova císařství, u nás v letech 1810 - 1840. Rychle se rozšířil po Evropě až do Ruska. Řecké, římské a egyptské tvary a výzdobné motivy byly Napoleonovými architekty užity a přetvořeny v ucelený slohový názor, zdůrazňující aristokratickou pompéznost. Architektura v něm usiluje o monumentální účin, interiéry bývají z drahých materiálů, barevně úsporné. Toto dvorské umění doznalo příznačné proměny a vyznívalo ve střední Evropě v měšťanské tvorbě doby předbřeznové (biedermaier).
 5. PopisSměr meziválečné avantgardní architektury a urbanismu vrcholící zhruba v letech 1925-1935, utvářející celek i jednotlivé části a složky stavby i okolí se zvýšeným ohledem na předpokládané funkce, především ekonomické, sociální, provozní a hygienické. Přistupoval k nim racionalisticky, revidoval dosavadní dispozice, stavbu oprostil od výzdoby, požadoval jednoduchý tvar, i barvu, ve formě jasně vyjadřoval vztah vnitřku a vnějšku, hledal nová řešení konstrukcí. Proto se označení funkcionalismus překrývá s názvem konstruktivismus. Architektonickou praxi doprovázela vlna teorie. Funkcionalismus vydatně zasáhl do výbavy obytného i provozního interiéru, ovlivnil užité umění a podnítil průmyslové výtvarnictví i výuku. Ve vývoji sehrál významnou roli. K jeho slabinám však často patří necitelný přístup k historické zástavbě a nedostatek výtvarnosti. Předstupně funkcionalismu v důrazu na společenskou i užitkovou funkci, jednoduchý tvar a nové hmoty ve stavitelství (železné konstrukce a sklo) lze
 6. Jinakraná gotika, pozdní gotika
  PopisOznačení středověkého výtvarného umění a architektury, kterou vyznačuje zdůrazněná výšková dispozice a odhmotnění stavby, umožněné novými konstruktivními prostředky. Ornament používá nejčastěji stylizovaných rostlinných tvarů, je časem bohatší a pohyblivější. Plastika je zprvu součástí architektury, postupně se však uvolňuje z architektonické vázanosti. Gotika přinesla i mimořádný rozvoj a zdokonalení uměleckých řemesel.
 7. JinakGlobal Positioning System, globální poziční systém, NAVSTAR GPS
  PopisDružicový navigační systém, který pomáhá při sledování naší přesné polohy pomocí 24 satelitů obíhajících kolem Země. Systém byl vyvinut v USA pro vojenské účely a později byl uvolněn i pro civilní využití.
 8. PopisV původním významu velitelská hodnost v některých armádách, zpravidla odpovídající kapitánovi.
 9. Jinakožívání slohu, revival
  PopisVe výtvarném umění různých období užší nebo širší slohové hnutí, jež se vědomě obrací k tvarům, architektonickým článkům, ornamentice, typům, ikonografickým prvkům apod. starších, vývojově uzavřených slohových epoch a v nových dějinných a uměleckých (slohových) souvislostech je více či méně tvůrčím způsobem napodobuje nebo se jimi inspiruje. Historismus jako projev aktivního vztahu k minulosti bývá zpravidla motivován ideologicky, sociálněpsychologicky i esteticky. Historizující nápodoba minulosti bývá spjata s postojem umělce i s tendencemi stavebníků a může mít i praktické cíle (např. přestavby nebo dostavby chrámů). Jestliže výtvarný historismus má protějšek v dobové literatuře a v širším vkusu (např. preromantické hnutí a gotizující stavby i umělé zříceniny v 18. st.), je součástí celého kulturního hnutí. Od konce středověku do nedávné doby záměrné návraty těžily téměř ze všech údobí a slohů starého umění.
 10. PopisNejvětší české protifeudální hnutí, jímž v letech 1419-1436 vyvrcholila hluboká krize české společnosti. Předcházelo mu mnohaleté reformní úsilí, jež se obracelo hlavně proti církvi ve stávající podobě. Husova smrt urychlila vývoj válečných událostí, které započaly v červenci 1419 povstáním v Praze. Vnitřní neshody usnadnily poté panské jednotě vítězství u Lipan, kde v květnu vzala zasvé vojenská moc bratrstev. V červenci 1436 byla v Jihlavě vyhlášena kompaktáta, která kompromisně uzavřela smír husitů s církví a Zikmundem Lucemburským.

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.