Počet záznamů: 1  

Jméno : Josef II.

 1. JménoJosef II.
  Datum a místo narození13.03.1741 Vídeň
  Datum a místo úmrtí20.02.1790 Vídeň
  Období vlády1780 - 1790

  Životopis

  • Prvorozený syn Marie Terezie, jeho nástupem začala vláda habsbursko-lotrinského rodu, spoluvládcem od roku 1765. V mládí se mu dostalo velmi pečlivého a všestranného vzdělání, doplněného četnými cestami po habsburských zemích i do ciziny. Tato výchova měla pro Marii Terezii nežádoucí výsledek: Josef II. se stal neústupným a přesvědčeným zastáncem nových myšlenek a osvícenských idejí, racionalismu a náboženské svobodomyslnosti. Uskutečnil řadu pokrokových reforem (za 10 let vlády vydal na 6000 zákonů): církev podřídil státnímu dohledu a odňal jí cenzuru, výchovu kněží převedl do generálních seminářů podléhajících státní péči, zakládal manufaktury. Politicky navázal na svoji matku, jako ona usiloval o pevnou jednotu celého Rakouska jednak pomocí správních opatření, jednak překonáváním myšlenkové roztříštěnosti habsburských zemí novými myšlenkami. Prostý lid v něm spatřoval svého ochránce a "lidového panovníka". Rušil kláštery, neboť v katolickém fundamentalismu spatřoval překážku pokroku. Proti jeho pokrokové politice protestovala uherská šlechta a povstala jihonizozemská šlechta.

  Poznámka

  • od r. 1764 - římský král
  • od r. 1765 - německý císař a spoluvládce své matky
  • r. 1784 - prosadil zavedení němčiny do školského systému
  • Pochován je v císařské hrobce ve Vídni.
  • Manželky Josefa II.:
  • Od r. 1760 Isabela Parmská (*31. 12. 1741, +27. 11. 1763).
  • … Dcera Marie Terezie (*20. 3. 1762, +23. 1. 1770).
  • … Dcera Marie Kristýna (*1763, +1763), zemřela při porodu.
  • Od 13. 1. 1765 Marie Josefa Bavorská (*30. 3. 1739, Mnichov, +28. 5. 1767, Vídeň).

  Použitá literatura

  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 52
  • Souček Ludvík; Kdo byl kdo; II.; 1981
  • Sojka Jaroslav; Marie Terezie; Předjaří v Královské zahradě; 2017; s. 3
  • Řezníček Vácslav; Léta spásy; Obrázky z pruské přeháňky; 1882
  • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 12, 16, 17
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 22, 25, 26
  • Vondra Jiří; Osek, historie města; s. 37
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 112
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 447
  • Durdík Tomáš; Hrady severních Čech; 1992; s. 9
  • kolektiv autorů; Morava napoleonská; evropské dějiny na dosah; 2012; s. 10
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 239-240, 244, 246, 247
  • Bednář; Panovníci českých zemí v rodových a dobových souvislostech; 2004
  • Kolektiv autorů; History revue; 6; 2013; s. 8, 32
  • Mikulka J.; Anežka Přemyslovna; 1988; s. 38
  • Frankenberger Otakar; Václav Radecký z Radče; s. 3, 4, 5, 6, 7
  • Veselý Josef; Bradáč, obrázky staropražské a různé; 1924; s. 51
  Související událost

  7. dubna 1766 - Císař Josef II. předal lidu k užívání císařskou loveckou oboru, vídeňský Prátr.
  roku 1779 - Císař Josef II. jmenuje důstojníka Františka Josefa, hraběte Kinského ředitelem vídeňské Vojenské akademie.
  18. července 1780 - Vyšlo dvorské nařízení o počtu řeholníků v klášteřích.
  10. října 1780 - Císař Josef II. položil základní kámen k městu Terezín.
  30. prosince 1780 - Císař Josef II. vydal nařízení o znalosti němčiny jako podmínky přijetí do vyšších škol.
  16. května 1781 - Císař vyhlásil dvorní dekret o všeobecném zákazu velkých cechovních korouhví. Zároveň jim povolil malé, vhodné pro únosní schopnost jediného nosiče.
  10. července 1781 - Dvorním nařízením bylo povoleno čtení Svatého písma či Bible bez následku.
  1. září 1781 - Vydán dvorský patent, který do značných podrobností přesně stanovil omezení vrchnostenského práva trestat poddané.
  13. října 1781 - Císař Josef II. vydal Toleranční patent (povolení luteránského, kalvínského i pravoslavného vyznání).
  1. listopadu 1781 - Císař Josef II. vydal patent o zrušení nevolnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
  12. ledna 1782 - Císař Josef II. vydal sekularizační dekret, jímž zrušil některé řeholní řády a kláštery.
  6. dubna 1782 - Císařským nařízením bylo přikázáno rozprodat ve veřejné dražbě zbytky rudolfínských sbírek Pražského hradu.
  22. června 1782 - Císařským dekretem bylo povoleno vyznání husitské.
  31. března 1783 - Vydán dvorský dekret rušící závaznost poddaných k určitému mlýnu.
  roku 1784 - Josef II. zavedl v Čechách němčinu jako vyučující jazyk.
  12. února 1784 - Vzniklo Královské hlavní město Praha. Dvorským dekretem spojil Josef II. do té doby čtyři samostatná města: Hradčany, Malou Stranu, Staré Město a Nové Město.
  16. července 1784 - Vyšlo nařízení, které zakazovalo v neděli a ve svátek před ranní bohoslužbou dobytek na pastvu hnáti.
  20. září 1784 - Dekretem císaře Josefa II. byla uznána Královská česká společnost nauk.
  23. srpna 1784 - Vydán císařský patent, který požadoval aby hřbitovy byly zřizovány mimo obce.
  27. srpna 1784 - Císař Josef II. vydal celní patent.
  20. září 1784 - Dekretem císaře Josefa II. byla uznána Královská česká společnost nauk.
  14. března 1785 - Vydán dvorský patent umožňující stěhování po celé říši rakouské bez jakéhokoli odchodného.
  11. září 1785 - Dvorským patentem byla v Čechách zrušena všechna bratrstva.
  24. září 1785 - Zbraslavský klášter u Prahy byl zrušen císařem Josefem II.
  listopad 1785 - Kanovníci odsloužili poslední mši v chrámu Nanebevzetí Panny Marie při klášteře na Karlově, neboť zdejší konvent byl podle nařízení císaře Josefa II. zrušen.
  roku 1786 - Císař Josef II. vydal Patent o dědické posloupnosti, jím bylo dáno, že přídomky za jmény už dále nebylo možné měnit; zůstávaly člověku celý život a dědily se z otců na děti.
  20. listopadu 1786 - Císař Josef II. potvrdil oseckému cisterciáckému klášteru všechna řádová privilegia a tím upevnil jeho postavení.
  roku 1787 - Císař Josef II. vydal dekret o budování odvodňovacích stok.
  2. dubna 1787 - Císař Josef II. vydal obecný zákon o zločinech a jejich trestání.
  27. února 1788 - Císař Josef II. vydal honební řád, který stanovil přesné hranice k používání všech gruntů k provádění honitby a současně ochranu neporušitelnosti honitby a lovné zvěře.
  8. července 1788 - Vyšel nový pořádek hrdelních práv.
  21. srpna 1788 - Dvorský patent stanovil, aby agendu gruntovní (vedení gruntovních knih) napříště vykonávaly namísto soudů hospodářské úřady.
  20. listopadu 1788 - Dvorský dekret povoloval stavět se svolením pražského pevnostního velitelství ve vzdálenosti 500 sáhů za městskými hradbami.
  10. února 1789 - Císař Josef II. vydal patenty berní a urbariální, které upravovaly placení povinností poddanských. Znamenaly radikální zásah do poměrů poddanských, protože všechny povinnosti poddaných i robotní měly být reluovány v penězích..
  18. dubna 1850 - Bylo zrušeno ustanovení císaře Josefa II. o tzv. placetum regium (povinnost předkládat papežské bully ke schválení státním úřadům).

  Obrázky

  • Jméno : Josef II.

   Josef II. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

Počet záznamů: 1  
Záznam „Jméno : Josef II.“ aktualizován:

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.