Počet záznamů: 1  

Jméno : Ferdinand II.

 1. JménoFerdinand II.
  Datum a místo narození09.07.1578
  Datum a místo úmrtí15.02.1637
  Období vlády1620 - 1637

  Životopis

  • Právoplatný nástupce Matyáše. Upevnil habsburské pozice, katolictví prohlásil jako jediné uznávané náboženství a tím trvale porazil stavy. Povstání bylo tvrdě potrestáno - poprava 27 českých pánů na Staroměstském nám. 21. 6. 1621. Následovaly konfiskace statků, jež obdrželi věrní katoličtí šlechtici a cizí důstojníci. Roku 1627 (na Moravě 1628) vydána nová ústava, tzv. Obnovené zřízení zemské, které stanovilo nová pravidla: český trůn za dědičný v habsburském rodě, němčina zrovnoprávněna s češtinou, politický hlas pro katolickou církev, katolictví jako jediné náboženství. Dále umožňovalo odchod šlechticům a měšťanům, jež nepřistoupili na rekatolizaci. Masová emigrace způsobila obrovské škody ve všech oblastech života. Vrcholný úřad Českého království ztratil svůj vliv a o všem se rozhodovalo u císařského dvora a v centrálních úřadech spjatých s panovníkem. Jeho vláda znamenala nástup absolutismu.

  Poznámka

  • Manželka Eleonora Mantovská.
  • r. 1617 - korunován na českého krále

  Prameny

   Kronika Uhříněvsi II.

  Použitá literatura

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 47
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 50
  • Hás Jiří; Rod Hásů z Hartenfelsu; s. 9
  • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 10, 16, 17
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 26
  Související rody
  Habsburkové
  Související událost

  19. srpna 1619 - Generální sněm českých stavů v Praze zbavil Ferdinanda II. české koruny.
  15. listopadu 1620 - Čeští stavové přísahali poslušnost Ferdinandovi II.
  22. ledna 1621 - Ve Vídni byla vyhlášena císařská klatba nad Friedrichem Falckým.
  26. května 1621 - Císař Ferdinand II. potvrdil ve Vídni rozsudek nad vůdci českého povstání.
  v září 1622 - Z Moravy byli na základě císařského patentu vypovězeni novokřtěnci.
  29. února 1626 - Vydáno nařízení císaře Ferdinanda II., aby všichni Čechové byli římsko-katolického vyznání.
  7. srpna 1626 - Císařským nařízením byly zrušeny všechny dosavadní husitské svátky (s výjimkou 6. 7.).
  5. února 1627 - Ferdinand II. vydal císařský dekret, který zřizuje protireformační komise v Čechách.
  27. dubna 1627 - Císař Ferdinand II. daroval (listina datována ve Vídni) kostel a osadu sv. Havla s veškerým příslušenstvím řádu obutých karmelitánů.
  10. května 1627 - Císař Ferdinand II. vyhlásil Obnovené zřízení zemské v Čechách.
  29. května 1627 - Císař Ferdinand II. potvrdil privilegia království českého.
  31. července 1627 - Ferdinand II. vydal mandát, jimž bylo římskokatolické náboženství povoleno v Čechách jako jediné.
  1. července 1628 - Císař Ferdinand II. vyhlásil na Moravském zemském sněmu ve Znojmu Obnovené zřízení zemské pro Moravu.
  6. března 1629 - Po skončení války dánské, vydal Ferdinand II. tzv. restituční edikt.
  25. března 1629 - Císař Ferdinand II. vydal nařízení, kterým byla zavedena nová titulatura české šlechty, dosud užívaná jen v jiných teritoriích Římskoněmecké říše. Formálně nový systém zachoval staré rozdělení šlechty na stav panský a rytířský.
  6. května 1633 - Císař Ferdinand II. povýšil chodského hejtmana Jana Jeronýma Háse za vojenské zásluhy do šlechtického stavu s predikátem "z Hartensfeldu".
  24. ledna 1634 - Císař vydal generálu Gallasovi rozkaz zatknout nebo zabít generalissima Albrechta z Valdštejna.
  18. února 1634 - Vydán vídeňský patent, jímž byl Albrecht z Valdštejna prohlášen za rebela a zrádce.
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Panovníci
  (8) - Památky
  (5) - Zámek
  (1) - Hrad
  (1) - Letohrádek
  (1) - Objekt
  (3) - Obec

  Obrázky

  • Jméno : Ferdinand II.

   Ferdinand II. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

cccs
Počet záznamů: 1  
Záznam „Jméno : Ferdinand II.“ aktualizován: