Počet záznamů: 1  

Jméno : Ferdinand II.

 1. JménoFerdinand II.
  Datum a místo narození09.07.1578
  Datum a místo úmrtí15.02.1637
  Období vlády1620 - 1637

Životopis

 • Právoplatný nástupce Matyáše. Upevnil habsburské pozice, katolictví prohlásil jako jediné uznávané náboženství a tím trvale porazil stavy. Povstání bylo tvrdě potrestáno - poprava 27 českých pánů na Staroměstském nám. 21. 6. 1621. Následovaly konfiskace statků, jež obdrželi věrní katoličtí šlechtici a cizí důstojníci. Roku 1627 (na Moravě 1628) vydána nová ústava, tzv. Obnovené zřízení zemské, které stanovilo nová pravidla: český trůn za dědičný v habsburském rodě, němčina zrovnoprávněna s češtinou, politický hlas pro katolickou církev, katolictví jako jediné náboženství. Dále umožňovalo odchod šlechticům a měšťanům, jež nepřistoupili na rekatolizaci. Masová emigrace způsobila obrovské škody ve všech oblastech života. Vrcholný úřad Českého království ztratil svůj vliv a o všem se rozhodovalo u císařského dvora a v centrálních úřadech spjatých s panovníkem. Jeho vláda znamenala nástup absolutismu.

Poznámka

 • Manželka Eleonora Mantovská.
 • r. 1617 - korunován na českého krále

Prameny

  Kronika Uhříněvsi II.

Použitá literatura

 • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
 • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 47
 • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 50
 • Hás Jiří; Rod Hásů z Hartenfelsu; s. 9
 • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 10, 16, 17
 • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 26
Související rody
Habsburkové
Související událost

19. srpna 1619 - Generální sněm českých stavů v Praze zbavil Ferdinanda II. české koruny.
15. listopadu 1620 - Čeští stavové přísahali poslušnost Ferdinandovi II.
22. ledna 1621 - Ve Vídni byla vyhlášena císařská klatba nad Friedrichem Falckým.
26. května 1621 - Císař Ferdinand II. potvrdil ve Vídni rozsudek nad vůdci českého povstání.
v září 1622 - Z Moravy byli na základě císařského patentu vypovězeni novokřtěnci.
29. února 1626 - Vydáno nařízení císaře Ferdinanda II., aby všichni Čechové byli římsko-katolického vyznání.
7. srpna 1626 - Císařským nařízením byly zrušeny všechny dosavadní husitské svátky (s výjimkou 6. 7.).
5. února 1627 - Ferdinand II. vydal císařský dekret, který zřizuje protireformační komise v Čechách.
27. dubna 1627 - Císař Ferdinand II. daroval (listina datována ve Vídni) kostel a osadu sv. Havla s veškerým příslušenstvím řádu obutých karmelitánů.
10. května 1627 - Císař Ferdinand II. vyhlásil Obnovené zřízení zemské v Čechách.
29. května 1627 - Císař Ferdinand II. potvrdil privilegia království českého.
31. července 1627 - Ferdinand II. vydal mandát, jimž bylo římskokatolické náboženství povoleno v Čechách jako jediné.
1. července 1628 - Císař Ferdinand II. vyhlásil na Moravském zemském sněmu ve Znojmu Obnovené zřízení zemské pro Moravu.
6. března 1629 - Po skončení války dánské, vydal Ferdinand II. tzv. restituční edikt.
25. března 1629 - Císař Ferdinand II. vydal nařízení, kterým byla zavedena nová titulatura české šlechty, dosud užívaná jen v jiných teritoriích Římskoněmecké říše. Formálně nový systém zachoval staré rozdělení šlechty na stav panský a rytířský.
6. května 1633 - Císař Ferdinand II. povýšil chodského hejtmana Jana Jeronýma Háse za vojenské zásluhy do šlechtického stavu s predikátem "z Hartensfeldu".
24. ledna 1634 - Císař vydal generálu Gallasovi rozkaz zatknout nebo zabít generalissima Albrechta z Valdštejna.
18. února 1634 - Vydán vídeňský patent, jímž byl Albrecht z Valdštejna prohlášen za rebela a zrádce.
Odkazy na další záznamy
(1) - Panovníci
(8) - Památky
(5) - Zámek
(1) - Hrad
(1) - Letohrádek
(1) - Objekt
(3) - Obec

Obrázky

 • Jméno : Ferdinand II.

  Ferdinand II. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.