Počet záznamů: 1  

Jméno : Karel IV.

 1. JménoKarel IV.
  Datum a místo narození14.05.1316 Staré Město (Praha, Česko)
  Datum a místo úmrtí29.11.1378 Praha (Česko)
  Období vlády1346 - 1378

Životopis

 • Jedenáctý český král a císař římský. Pokřtěn jako Václav. Při biřmování přijal jméno Karel. Syn Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Nejvzdělanější panovník středověku. V letech 1334-1346 moravský markrabě, od roku 1341 vládl se svým otcem jako mladší král. Oba dosáhli roku 1344 povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. V červenci 1346 se stal Karel IV. římsko-německým králem a hrabětem lucemburským a po smrti svého otce téhož roku i králem českým. K této příležitosti nechal zhotovit nové korunovační klenoty. Roku 1348 ustanovil z Českého království, Moravského markrabství, slezských vévodství a Horní Lužice státní útvar zvaný "Země koruny české". Roku 1355 korunován v Miláně italským (lombardským) králem. Jako první český král byl v témže roce zvolen císařem Svaté říše římské (korunován v Římě). Od roku 1365 též burgundským (arelatským) králem. Roku 1368 připojil Dolní Lužici a 1373 Braniborsko. Byl autorem nejvýznamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly, který platil až do zániku Svaté říše římské, tj. do roku 1806. Ustanovení zákona tak stavěla české království na zvláštní, samostatné a privilegované místo v rámci říše.
 • Jako český král proslul Karel IV. především založením univerzity v Praze, která nese jeho jméno, výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného Karlova mostu, zahájením stavby gotické katedrály sv. Víta, hradu Karlštejna či založením kláštěra na Slovanech. Dosáhl také dosáhl významné územní expanze českého státu, především severovýchodním směrem.
 • Je autorem několika spisů, např. autobiografie Vita Caroli či Legendy o svatém Václavu.

Poznámka

 • Narodil se mezi čtvrtou a zhruba půl šestou ráno.
 • Manželky Karla IV.:
 • Od 15. 5. 1323 Blanka z Valois (*1316, +1. 8. 1348).
 • … Dcera Markéta (*24. 5. 1335, +2. 9. 1349).
 • … Dcera Kateřina (*1342, +26. 4. 1395).
 • Od 4. 3. 1349 Anna Falcká (*26. 9. 1329, +2. 2. 1353).
 • … Syn Václav (*27. 1. 1350, +28. 12. 1351).
 • Od 27. 5. 1353 Anna Svídnická (*1339, +11. 7. 1362).
 • … Dcera Eliška (*19. 4. 1358, +4. 9. 1373).
 • … Syn Václav IV. (*26. 2. 1361, +16. 8. 1419).
 • ...bezejmenný novorozenec (*11. 7. 1362; umírá společně s matkou přímo při porodu).
 • Od 21. 5. 1363 (oddáni v Krakově) Alžběta (Eliška) Pomořanská (*1347?, +14. 2. 1393).
 • … Dcera Anna (*11. 7. 1366, +7. 6. 1394), zemřela na mor.
 • … Syn Zikmund (*14. 2. 1368, +9. 12. 1437).
 • … Syn Jan Zhořelecký (*15. 6. 1370, +1. 3. 1396), byl otrávený.
 • … Syn Karel (*13. 3. 1372, +24. 7. 1373).
 • … Dcera Markéta (*29. 9. 1373, +4. 6. 1410).
 • … Syn Jindřich (*1377, +1378).
 • Pochován v královské kryptě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
 • 1323-1330 - pobyt na francouzském královském dvoře, při biřmování přijal jméno svého kmotra, francouzského krále - Karla
 • 1330-1331 - pobyt a výchova v Lucembursku
 • 1331-1333 - povolán za otcem do severní Itálie a jmenován zde jeho zástupcem (založil pevnost Montecarlo), poprvé se setkává z mladším bratrem Janem Jindřichem
 • r. 1333 - Karel IV. se po návratu z Itálie usadil na Starém Městě pražském
 • r. 1334 - od otce získává titul markraběte moravského
 • r. 1337 - Karlova cesta přes Uhry, Chorvatsko a Jaderské moře do Tyrol, válka v Lombardii
 • 1344-1346 - politický boj Lucemburků o římskou koruno pro Karla IV.
 • r. 1347 - neúspěšný pokus Karla o zpětné získání Tyrol
 • X. 1368 - Karel IV. navštívil Řím
 • 1377-1378 - diplomatická cesta Karla IV. do Francie

Použitá literatura

 • Kolektiv autorů; Malostranské noviny; 9; květen 2010; s. 9
 • Kolektiv autorů; Staroměstské noviny; roč. VII./4; 15. duben 2016; s. 6-7
 • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 33
 • Kolektiv autorů; Novoměstské noviny; roč. III./4; 15. duben 2016; s. 6-7
 • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 1-28
 • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 1-14
 • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1, 3
 • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 408
 • Froissart Jean; Kronika stoleté války; 1977; s. 173, 178, 218, 219, 221, 228, 229
 • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
 • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 2; 2011; s. 49
 • Kšír Josef; K původu české královny Anny; s. 47
 • Perniš Jaroslav; Lucemburské nevesty anjouovských princov; s. 14, 17, 19, 22-34
 • Fraňková Marie; Výměna vsí panství karlštejnského v 1597; s. 13
 • Guth Karel; Hrad; s. 4
 • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 13
 • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 33
 • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 11-170
Související osobnosti
* otec: Jan Lucemburský, 10. 8. 1296 - 26. 8. 1346
Související rody
Lucemburkové
Související událost

roku 1310 - Odvodněn proboštský dům v Ostruhové ulici (dnes Nerudova ul.) na Malé Straně v Praze.
30. května 1316 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byl pokřtěn kralevic Václav.
28. září 1330 - Na tuberkulózu zemřela Eliška Přemyslovna, matka Karla IV.
25. listopadu 1332 - Karel IV. byl v bitvě u San Felice pasován na rytíře.
27. března 1334 - Z iniciativy markraběte Karla usedl vyšehradský probošt Jan řečený Volek na olomoucký biskupský stolec jako Jan VII.
12. června 1334 - V Praze byla duchovenstvem a lidem pražským velkolepě uvítána Blanka z Valois, manželka markraběte Karla, dědice Království českého.
11. června 1341 - Český zemský sněm přijal a potvrdil markraběte Karla za budoucího českého krále.
11. července 1346 - Volba Karla IV. králem Svaté říše římské.
26. listopadu 1346 - Karel IV. byl v Bonnu korunován na krále Svaté říše římské.
roku 1347 - Karel IV. spolu s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic sepsali korunovační řád.
6. ledna 1347 - Karel IV. byl slavnostně uvítán v Praze českým panstvem, pražskými měšťany a vysokými církevními hodnostáři po návratu z ciziny jako opravdový král, nejen český, ale i římský.
2. září 1347 - Císař Karel IV. byl v kostele sv. Víta na Pražském hradě korunován na krále českého spolu s manželkou Blankou.
3. září 1347 - Karel IV. s manželkou založili kostel Panny Marie Sněžné na Novém Městě.
21. listopadu 1347 - Karel IV. založil benediktinský Emauzský klášter s kostelem Panny Marie Na Slovanech.
roku 1348 - Karel IV. položil základní kámen pro stavbu hradu Karlštejn.
8. března 1348 - Založení Nového Města pražského bylo mimořádným urbanistickým i politickým počinem Karla IV.
26. března 1348 - Karel IV. položil základní kámen k Novému Městu pražskému.
7. dubna 1348 - Karel IV. vydal soubor listin, jimiž jednak potvrdil dosavadní práva a výsady českých knížat a králů, jednak vymezil základní obsah státoprávní instituce zemí České koruny, spolu se zakládací listinou zřizující v Praze univerzitu, která měla čtyři fakulty.
25. července 1349 - Karel IV. byl v Cáchách korunován římským králem Svaté říše římské.
18. září 1350 - Karel IV. položil základní kámen ke klášteru a chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Karlově.
roku 1351 - Římský "tribun lidu" Cola di Rienzo se po porážce uchýlil do Prahy pod ochranu Karla IV.
29. září 1353 - Karel IV. předal plebánu kostela sv. Havla na Starém Městě ostatek (část lebky) sv. Havla, který přivezl z kláštera St. Gallen ve Švýcarsku.
roku 1354 - Karel IV. daroval katedrále sv. Víta v Praze zlomek Evangelia sv. Marka z konce 6. st., získaný v Akvileji.
roku 1354 - Manželka Karla IV. Anna Svidnická byla korunována za římskou královnu.
říjen 1354 - Karel IV. při své triumfální cestě po říši zavítal do italského Udine, kde ho uvítal jeho nevlastní bratr, aquilejský patriarcha Mikuláš.
roku 1355 - Karel IV. vydává nařízení ochrany královských lesů.
roku 1355 - V listině vydané během korunovační jízdy Itálií se Karel IV. vyznal, že i na vrcholu své slávy dnem i nocí přemýšlí, jak by Pražský kostel (katedrálu sv. Víta) zvelebil, proto získal v pavii hlavu a tělo sv. Víta pro chrám, který je mu zasvěcen.
6. ledna 1355 - Karel IV. byl v Miláně korunován lombardskou korunou.
5. dubna 1355 - Karel IV. byl v Římě korunován císařem Svaté říše římské a stal se tak nejuznávanější politickou osobností na evropském kontinentu.
6. října 1355 - Karel IV. vydal listinu, která ruší jeho zákoník Maiestas Carolina.
9. října 1355 - Datována bulla, v níž Karel IV. připojuje k českému království knížectví polské a slezské a markrabství budešínské a gorlické.
16. října 1355 - Karel IV. se pokusil nechat si schválit českým sněmem v Praze zákoník Majestat Carolina.
roku 1356 - Karel IV. vydal "Zlatou bulu" ve které uzákonil všechny základní výsady své rodné země schválené říšským sněmem.
roku 1356 - Karel IV. pozval do Prahy stavitele Petra Parléře.
9. července 1357 - Karel IV. položil základní kámen ke stavbě Pražského (Karlova) mostu (stavitel Petr Parléř).
16. února 1358 - Římský císař a král Český Karel IV. vydal privilegium a majestát na vysazení vinic ve třech mílích okolo Prahy.
3. listopadu 1359 - Datována listina, majestát o válečných úlevách pro břevnovský klášter, vydaná Karlem IV.
roku 1360 - Na pokyn Karla IV. započata stavba Hladové zdi na Petříně (d = 1178 m; v = 7,5 - 8 m).
24. března 1360 - Karel IV. založil klášter Panny Marie Na trávníčku.
květen 1365 - Karel IV. navštívil Avignon.
roku 1366 - Karel IV. založil Velký rybník u Doks, dnešní Máchovo jezero.
3. srpna 1366 - Karel IV. vydal listinu o zřizování propustí v jezech a o clech na Vltavě.
17. března 1369 - Karel IV. založil se svolením papeže Urbana V. klášter Ojvín u Žitavy.
9. ledna 1370 - Karel IV. vydal nařízení o omezení dovozu cizích vín do Prahy.
14. srpna 1370 - Karel IV. udělil Karlovým Varům městská práva.
roku 1373 - Karel IV. získal pro Českou korunu Braniborsko.
30. srpna 1377 - Petr Parléř obdržel od císaře Karla IV. 15 kop grošů za zhotovení tumby pro Přemysla Otakara I.
19. října 1377 - Císař Karel IV. stanovil ve své závěti dědictví pro své syny.
29. listopadu 1378 - Na Pražském hradě zemřel císař Karel IV.
11. prosince 1378 - V Praze započaly velkolepé smuteční obřady na počest zemřelého císaře Karla IV, které trvaly 5 dní.
15. prosince 1378 - Karel IV. byl pohřben do královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
31. ledna 1851 - V Praze na Křižovnickém nám. byl odhalen pomník Karla IV.
6. prosince 1976 - Ze sarkofágu v královské hrobce v katedrále sv. Víta byla vyzvednuta rakev s pozůstatky Karla IV.
27. října 1986 - Rakev s pozůstatky kralevice Václava, prvního syna Karla IV., byla komisionálně otevřena.
Odkaz na www
www.otecvlasti.eu ; www.carolusquartus.eu ; www.kareliv.estranky.cz ; www.karlovapraha.cz
Odkazy na další záznamy
(2) - Panovníci
(1) - Historické osoby
(36) - Památky
(6) - Zámek
(24) - Hrad
(3) - soubor předmětových kategorií
(3) - Objekt
(13) - Obec
(1) - Další prameny o památce
Obrázky
 • Jméno : Karel IV. - Karel IV. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  Karel IV. - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Jméno : Karel IV. - plastika císaře Karla IV. ve Velké aule Karolina - foto z 21. 10. 2014

  plastika císaře Karla IV. ve Velké aule Karolina - foto z 21. 10. 2014

 • Jméno : Karel IV. - turistická známka k výročí narození - vydaná KČT; IV. 2016 (předloha Josef st. Šafránek)

  turistická známka k výročí narození - vydaná KČT; IV. 2016 (předloha Josef st. Šafránek)

 • Jméno : Karel IV. - Karel IV. - převzato: jihlavský rukopis Zbraslavské kroniky

  Karel IV. - převzato: jihlavský rukopis Zbraslavské kroniky